Zadejte svou zaregistrovanou emailovou adresu.


Close
Věrnostní karta Nemocnice Česká Lípa

V Nemocniční lékárně a Centru zdraví si naši zákazníci mohou nechat zdarma zhotovit Slevovou kartu, která přináší našim stálým zákazníkům několik výhod:

Sleva na nákup

Zákazníci budou za nákupy volně prodejného zboží na Slevovou kartu získávat slevu. Základní sleva je 1%, při nákupech nad 2.000 Kč je zvýšena na 2 % a po dosažení limitu 5.000 Kč je sleva 5%.
Zaměstnanci Nemocnice mají stálou slevu 5 %.
Sleva je platná na celý nákup/Sleva je platná jen na volně prodejné zboží.

Výhody u partnerů programu

Karta slouží také k získání výhod u externím partnerů programu. Seznam partnerů a výhod je pravidelně aktualizován.

Všeobecné podmínky pro držitele Slevové karty

Věrnostní program Slevová karta ( díle jen „Slevová karta“) provozuje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa, IČO: 27283518. Věrnostní program je určen klientům Nemočniční lékárny a Centra zdraví. Držitel Slevové karty se nákupy v Nemocniční lékárně a Centru zdraví načítají na svůj osobní účet. Na základě jejich výše získává držitel Slevové karty slevu na nákup.

Podmínky členství a přihlášení

Držitelem Slevové karty se může stát občan České republiky starší 18 let, pokud souhlasí s podmínkami věrnostního programu, potom, co odsouhlasí podmínky v elektronickém dotazníku, který vyplní přímo na lékárně nebo webové stránce www.nemcl.cz. Každá osoba může podat jen jednu přihlášku, vícenásobná registrace není možná. Vyplněním dotazníku a elektronickým odsouhlasením vložených dat souhlasí klient s podmínkami věrnostního programu a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

Používání Slevové karty

Po vyplněné elektronické přihlášky v Nemocniční lékárně nebo Centru zdraví dostane klient ihned aktivovanou Slevovou kartu. Karta zůstává vlastnictvím společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a slouží k uplatnění slev, výhod a k zaznamenání nákupů v Nemocniční lékárně a Centru zdraví. Karta je přenosná. Nákupy na účtu nejsou převoditelné. V případě ztráty karty může klient požádat o vydání nové karty.

Načítání nákupů

Aby bylo možné načíst nákup, musí držitel Slevové karty při/před placením předložit u pokladny Slevovou kartu. Body se na účet připisují za nákup volně prodejného sortimentu mimo regulované léky a poukazy. Veškeré případné reklamace týkající se připsání nákupů na kartu musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se připisování nákupu vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání nákupu nemůže být brán zřetel. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. si vyhrazuje právo určit maximální i minimální výšku nákupu, který se bude připisovat, dále si vyhrazuje právo určit, na které výrobky se přípis nákupu nevztahuje. Případný aktuální seznam výrobků, na které se započítání nevztahuje, zveřejníme na webových stránkách.

Každý člen věrnostního programu si pak po přihlášení na webových stánkách www.nemcl.cz může sám ověřit stav svého zákaznického konta a zjistit tak, kolik bodů za provedené nákupy nasbíral.

Zrušení Slevové karty

Držitel Slevové karty může svoje členství kdykoliv zrušit a to elektronicky na adrese nemcl.cz nebo dopisem adresovaným na adresu provozovatele systému a současně zaslat znehodnocenou Slevovou kartu na výše uvedenou adresu. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. si vyhrazují právo zrušit Slevovou kartu, pokud nebyla použita déle jak 12 měsíců. Tím není dotknutý nárok držitele si opakovaně Slevovou kartu založit. Zrušením karty se zároveň zruší všechny nákupy nasbírané na Slevové kartě. Společnost Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. je oprávněna zrušit kartu, pokud držitel poruší všeobecné podmínky. Držitel Slevové karty se zavazuje oznámit změnu osobních údajů bezodkladně, a to aktualizací údajů na nemcl.cz nebo na tabletu v Nemocniční lékárně či Centru zdraví. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. je oprávněna kdykoliv změnit podmínky věrnostního programu Slevová karta. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněné na internetových stránkách www.nemcl.cz. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. je si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit věrnostní program Slevová karta.

Pravidla pro Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Klient poskytne provozovateli tyto údaje:

- příjmení a jméno klienta
- adresa trvalého bydliště klienta
- datum narození a rodné číslo klienta
- telefonní číslo a email klienta
- informace o alergiích a onemocnění, které ovlivňují výběr volně prodejných léků
- informace o léčivech a zdravotnických prostředcích, které klient zakoupil/zakoupí nebo si je vyzvednul/vyzvedne v lékárně provozované společností (dále osobní údaje).

Poskytnutí uvedených osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutím osobních údajů souhlasí klient se zasíláním nabídek zboží i služeb či provádění marketingových průzkumů.

Klient je oprávněn zúžit uvedený rozsah zpracovávaných osobních údajů, přičemž bere na vědomí, že pokud neposkytne souhlas se zpracováním jména a příjmení, rodného čísla, adresy trvalého bydliště a informace o léčivech a zdravotnických prostředcích, které klient zakoupil / zakoupí nebo si je vyzvednul / vyzvedne v lékárně provozované společností, pak nemůže být zařazen do uvedeného věrnostního programu.

Na základě poskytnutých údajů bude klientovi vystavena Slevová karta.

Ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím polička a odesláním registrace registračního formuláře vyjadřuji souhlas s Všeobecnými podmínkami věrnostního programu „Slevová karta“ , a uděluji společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa, IČO: 27283518, jakožto správci (dále jen „správce“), souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jsem je vyplnil/-a v registračním formuláři a dále v rozsahu transakčních údajů shromážděných při provozování Slevové karty. Tento souhlas poskytuji Správci ke zpracování uvedených osobních údajů za účelem zajištění řádného fungování Slevové karty a realizace aktivit v rámci Slevové karty, vytváření obchodních statistik a nabízení produktů a služeb Správce a třetích osob, informování o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (zejména e-mail a/nebo SMS) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím s tím, že Správce může na základě svého uvážení pověřit zpracováním uvedených osobních údajů také zpracovatele ve smyslu § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Tento souhlas poskytuji na dobu trvání mého členství v programu správce, nejdéle však na dobu 10 dní od doručení jeho odvolání Správci. Jsem si vědom/-a, že tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat oznámením zaslaným na adresu sídla nebo provozovny Správce, nebo v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou, přičemž v důsledku odvolání souhlasu má Správce právo na ukončení mého členství ve Slevové kartě. Potvrzuji, že jsem byl seznámen/-a s mými právy dle ustanovení § 11, § 12 a § 21 Zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je pro účely mého členství ve Slevové kartě nezbytné a pro účely nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení dobrovolné, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, a dále s tím, že pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, mohu požádat Správce o vysvětlení a mohu požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Dozorovým orgánem, na který se mohu obrátit, je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.